บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน
ไตรมาศ 1/2565
รายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

SCGC
ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน
เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตให้กับ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน

สัดส่วนรายได้จากการขาย ปี 2564
สัดส่วนกำไรสำหรับปี 2564
Chemicals Business for Sustainability
เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ได้ประกาศจุดยืนในการเดินหน้าสู่ “ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Chemicals Business for Sustainability)
มุ่งดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA)
พร้อมนำเสนอเคมีภัณฑ์ขั้นต้นถึงขั้นปลายตามมาตรฐานสากล รวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยี โดยสินค้าของบริษัทจะเน้นใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ
ที่มีอัตราการเติบโตสูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์
ในไทยและ ASEAN

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เป็นผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืนรายใหญ่ของไทย และในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุม การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลัก ทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

SCGC ได้ขยายฐานการผลิตสู่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2548 และเวียดนาม เมื่อปี 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการปิโตรเคมี ครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม โดย Long Son Petrochemicals Co., Ltd. (LSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGC ถือหุ้นร้อยละ 100 มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 188,000 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2566

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

SCGC จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับ การเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่อาเซียน และชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับสากล สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ทางธุรกิจ รวมทั้งตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs
(Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ และแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) SCGC จึงเดินหน้า
สู่การเป็น “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน” (Chemical Business for Sustainability) ผ่านการขับเคลื่อนด้วย 4 กลยุทธ์หลัก

เร่งการขยายเข้าสู่ธุรกิจ Circular Economy (Accelerate Circularity)

ด้วยความรู้และเทคโนโลยีภายใต้แบรนด์ เอสซีจี กรีน พอลิเมอร์ (SCGGREEN POLYMER™) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดภาวะโลกร้อน พร้อมตอบโจทย์ลูกค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า และผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีโรดแมปการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 4 ด้าน ครอบคลุมตลอดทั้ง Supply Chain

SCG GREEN POLYMER™ รวมโซลูชันที่ตอบโจทย์ 4 ด้าน

Reduce: Enhance Material for Eco-efficiency
การลดการใช้ทรัพยากร

Recyclable: Design for Recyclability
การออกแบบเพื่อให้รีไซเคิลได้

Recycle: Mechanical & Advanced Recycling
การนำกลับมาใช้ไหม่

Renewable: Bioplastics
การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

เร่งเสริมความแข็งแกร่งการเป็นผู้นำในอาเซียน (Accelerate Pan-ASEAN Leadership)

SCGC ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในภูมิภาคอาเซียนมุ่งมั่นที่จะขยายกำลังการผลิตในภูมิภาคเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเติบโตสูง โดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งด้านการผลิตและขาย และความร่วมมือกับ พันธมิตรธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ Business Platform ในอาเซียน ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม (LSP) มีมูลค่าการลงทุนของโครงการรวม 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 173,000 ล้านบาท ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างและการผลิตที่ทันสมัย โดยจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2023 นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการขยาย Chandra Asri และธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย ผ่านการถือหุ้นในบริษัทในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri)

เร่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ (Accelerate Digital Technology)

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ ทั้งด้านความเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน SCGC มุ่งมั่นพัฒนาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณคา อาทิเช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)และ Machine Learning เพื่อใช้ในการออกแบบสินค้าใหม่ ๆ ตลอดจนพัฒนา Digital Commerce Platform (DCP)เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากคำสั่งซื้อลูกค้าเข้ากับข้อมูลการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและแม่นยำ

เร่งการขับเคลื่อนธุรกิจ HVA (Accelerate HVA Innovations) 

พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added: HVA) โดยเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ สุขภาพ ยานยนต์ โครงสร้างพื้นฐาน และโซลูชันทางด้านพลังงาน ทั้งนี้ได้วิจัยพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ In-house และ Open Innovationโดยร่วมมือกับเครือข่ายด้านวิจัยพัฒนา  สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในประเทศไทย เอเชียและยุโรป

สร้างรากฐานและคุณภาพชีวิต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสำคัญ

ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขาย (ล้านบาท)

 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

 

EBITDA (ล้านบาท)

 

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

*กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โครงสร้างการจัดการของบริษัท

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
นายชุมพล ณ ลำเลียง
นายชุมพล ณ ลำเลียง
ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายวินิจ ศิลามงคล
นายวินิจ ศิลามงคล
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
นายรพี สุจริตกุล
นายรพี สุจริตกุล
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ศ. ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
ศ. ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
นายทศ จิราธิวัฒน์
นายทศ จิราธิวัฒน์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
นายชลณัฐ ญาณารณพ
นายชลณัฐ ญาณารณพ
ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
กรรมการ
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล
นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย
นายสุรชา อุดมศักดิ์
นายสุรชา อุดมศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และ รองผู้จัดการใหญ่ New Business
นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
นายวินิจ ศิลามงคล
นายวินิจ ศิลามงคล
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
นายรพี สุจริตกุล
นายรพี สุจริตกุล
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ศ. ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
ศ. ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
นายชลณัฐ ญาณารณพ
นายชลณัฐ ญาณารณพ
ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายทศ จิราธิวัฒน์
นายทศ จิราธิวัฒน์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

รางวัลและเกียรติประวัติ